top of page

無線充電夾具

若您的手機具備無線充電功能,將夾具接上充電線,可讓您在夾持手機時,同時為您的手機充電

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0600524

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6MT0600543

6MT0100129 Short Wire Rod Arm Mount with T-Tip.jpg

6CD0600001

1

若您有OEM/ODM代工需求,可點選以下按鈕並填寫表單與我們聯繫。

bottom of page